UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Certifikácia ICDL

ICDL Slovakia ATC

ECDL Certifikácia

1200 € Bežná cena kurzu

Kúpiť

Získať ZADARMO
cez úrad práce!

Aj pre zamestnaných

Získať zadarmo

ICDL / ECDL - Vodičský preukaz na počítače

Medzinárodne rešpektovaný doklad na overenie počítačovej gramotnosti.
Garantom kvality je ECDL Foundation, Ltd. Dublin.

O systéme ICDL

Systém certifikácie v oblasti IT, skrátene Systém ICDL, vznikol ako odpoveď:

 • na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie (digitálnu gramotnosť),
 • na potrebu medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií.

Schopnosť práce s osobnými počítačmi je definovaná na týchto úrovniach:

 1. na základnej úrovni:
 • ako digitálna gramotnosť,
 • ako digitálna kvalifikovanosť (vyššia úroveň).
 1. na pokročilej úrovni:
 • ako digitálna odbornosť.

Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov príslušnej úrovne.

Platnosť ICDL

ICDL je medzinárodne platný certifikát slúžiaci na preukazovanie počítačovej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti. Je platný a uznávaný vo všetkých európskych krajinách a pod skratkou ECDL/ICDL takmer na celom svete.

Rozšírenie ECDL/ICDL vo svete

K februáru 2016 bol systém ICDL oficiálne zavedený vo vyše 100 správnych oblastiach/štátoch, v 41 jazykoch.

K tomuto dátumu bolo na celom svete registrovaných:

 • vyše 14,6 milióna uchádzačov o certifikáty ICDL,
 • vyše 353 000 uchádzačov o Certifikát ICDL Advanced len v Európe,
 • v Európe má licenciu 35 profesionálnych informatických spoločností.

Viac ako 10 miliónov obyvateľov Európy sa uchádza o Certifikáty ICDL alebo je ich držiteľom.

Systém ICDL / ECDL

ICDL / ECDL  je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača.

Systém ICDL / ECDL je postavený na celosvetovo:

 • jednotných  sylaboch (štandardoch znalostí), ktoré určujú rozsah potrebných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach (moduloch)
 • jednotnej metodike (štandardoch v postupe) ako overiť, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje
 • jednotnej značke a dôslednej kontrole kvality testovania

Autorom, prevádzkovateľom a odborným garantom  systému ICDL / ECDL je nadácia ECDL Foundation  so sídlom v Írsku, čo je nezisková nadácia vytvorená európskymi informatickými spoločnosťami. Garantom za lokalizáciu systému ICDL a jeho prevádzku na Slovensku je Slovenská informatická spoločnosť.

Certifikáty systému ICDL / ECDL

Certifikáty sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Do systému  ICDL / ECDL sa počas jeho existencie zapojilo vyše 16,1 milióna ľudí, ktorí si pri získavaní certifikátu ICDL / ECDL rozšírili a prehĺbili svoje digitálne znalosti a zručnosti pre lepšie využitie IT v osobnom živote, v rámci štúdia i v zamestnaní. A tiež sa môžu preukázať svojim zamestnávateľom v súkromnom alebo verejnom sektore, že dosiahli potrebné znalosti a zručnosti na efektívnu prácu s počítačom na svojej pracovnej pozícii.  V ostatných rokoch ľudia ročne absolvujú okolo 2,2 milióna testov  ICDL / ECDL.

O kvalite systému svedčí i fakt, že certifikáty ICDL / ECDL sa stávajú súčasťou národných kvalifikačných rámcov a ich získanie vedie k nadobudnutiu štátom uznanej kvalifikácie. V Európe je ICDL / ECDL súčasťou národných kvalifikačných rámcov v Írsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Poľsku a na Malte a vo svete v Austrálii, Novom Zélande, Iráne, Singapure, Južnej Afrike, Thajsku a Vietname.

ICDL je v niektorých štátoch súčasťou praktickej časti maturity z informatiky, na ktorej študent okrem iného preukazuje základné digitálne zručnosti (napr. v Rumunsku, v Česku je táto možnosť v závere pilotného overovania Ministerstva školstva).

Program ICDL je na Slovensku zavedený od roku 2004. Ponúka moderné certifikačné skúšky z viacerých tematických oblastí IT, ktoré sa neustále dopĺňajú. Systém je založený na individuálnej voľbe modulov, pričom plne rešpektuje kontinuitu certifikácie z minulého obdobia.

Certifikačné testy ICDL / ECDL sa vykonávajú výlučne v akreditovaných testovacích centrách pod dohľadom akreditovaných skúšobných komisárov. Záujemcovia môžu testy absolvovať na Slovensku alebo v ľubovoľnej krajine so zavedeným programom ECDL.

Systém ICDL / ECDL je výnimočný, lebo je   
 • štandardizovaný: na celom svete sa používajú rovnaké sylaby, rovnaké skúšky (testy) rovnaké pravidlá a postupy pri vyhodnocovaní skúšok, to znamená, že výpovedná schopnosť vydaných certifikátov je v medzinárodnom meradle rovnaká
 • objektívny: je stanovená medzinárodne jednotná metodika hodnotenia výsledkov skúšok, národná inšpekcia kvality, hodnotenie skúšok je anonymné
 • založený na merateľných ukazovateľoch: každý modul má svoj podrobný štruktúrovaný sylabus, ktorý špecifikuje hĺbku i rozsah požadovaných znalostí a zručností, preto umožňuje merať a porovnávať
 • nezávislý: štandardné otázky a úlohy v testoch sú formulované nezávisle od výrobcov softvéru
 • aktuálny: okruhy znalostí a zručností v jednotlivých moduloch sa pravidelne aktualizujú podľa vývoja v IT, zároveň sú do ponuky zaraďované nové moduly podľa toho, ako dané tematické oblasti IT prenikajú do každodennej praxe
 • praktický: väčšina skúšobných úloh je „zo života“, skúšky prebiehajú v reálnom programovom prostredí na najbežnejších softvérových aplikáciách
 • flexibilný: testy možno absolvovať postupne podľa vlastného výberu, v rôznych testovacích centrách, v rôznych krajinách. Nie je určený ani žiaden konkrétny spôsob získania znalostí a zručností
 • bez bariér a obmedzení: pre osoby so zdravotným znevýhodnením možno podmienky na vykonanie testovania vhodným spôsobom upraviť
 • plne kompatibilný: systém ECDL je plne kompatibilný s Európskym referenčným rámcom digitálnych kompetencií (DigComp)
 • podporovaný slovenskými zamestnávateľmi: slovenskí zamestnávatelia podporujú uznávanie certifikátov systému ECDL, (pozri napr. spoločné memorandum RUZ, ITAS a SISp z r. 2016)

zdroj www.ecdl.sk

Ako prebieha testovanie ICDL

 • Uchádzačovi je pre potreby testovania vydaný index
 • ATC vyhlási termín testovania s konkrétnym časom začiatku testovania. V jeden testovací termín (deň) je možné uskutočniť testovanie z viacerých modulov.
 • Trvanie testu z jedného modulu je 45 minút pre mierne náročné testy (skupina Base) a stredne náročné testy (skupina Standard) a 60 minút pre náročné testy (skupina Advanced). V prípade testovania uchádzačov so zdravotným postihnutím je doba testovania upravená podľa potreby.
 • Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí minimálne 75% bodovej hodnoty testu
 • Po vyhodnotení testov sú úspešné moduly zapísané do indexu a následne je vystavený certifikát podľa zvolenej obťažnosti testov (viď tabuľku modulov a úrovní)
 • V prípade neúspešného testu je kedykoľvek možné test z daného modulu opakovať.

Dostupné moduly ICDL

BASE

mierne náročné moduly

Modul Práca s počítačom a správa súborov je zameraný na znalosti a práce s operačným systémom, správu súborov, prácu s počítačovou sieťou a externými zariadeniami.

Zobraziť viac

STANDARD

stredne náročné moduly

Modul Práca s počítačom a správa súborov je zameraný na znalosti a práce s operačným systémom, správu súborov, prácu s počítačovou sieťou a externými zariadeniami.

Zobraziť viac

ADVANCED

náročné moduly

Modul Práca s počítačom a správa súborov je zameraný na znalosti a práce s operačným systémom, správu súborov, prácu s počítačovou sieťou a externými zariadeniami.

Zobraziť viac

Ceny testovania ECDL

 • Do uvedených cien testovania nie sú zahrnuté náklady na prípravu absolventa na testovanie.
 • V každom prípade odporúčame absolvovať kondičný tréning, alebo kompletný kurz pred samotným testovaním. Vyhnete sa tým možnej finančnej strate spojenej s testovaním v prípade neúspešných testov.
 • Náš skúsený lektorský tím Vás pripraví na testovanie kvalitne a spoľahlivo.
 • Cena za prípravu absolventa sa dohoduje individuálne, podľa rozsahu učiva potrebného na úspešné zvládnutie testov.
 • Na prípravu absolventov používame aj e-learningové nástroje a on-line konzultácie.

39 €

Index ECDL
 • Index je vydaný absolventovi spolu s certifikátom po abslovovaní testovania a vyhodnotení testov
 • Do indexu sa zapisujú len úspešne splnené moduly
 • Index je možné použiť v ľubovoľnom ATC (Akreditovanom testovacom centre)

24,50 €*

Testovanie
 • Testy sa vykonávajú pomocou papierového zadania a elektronických pracovných súborov
 • Cena je platná aj v prípade neúspešného testu
 • Uchádzač môže absolvovať opravný test v rovnakej cene za vykonaný test

*za vykonaný test

6 €

Vystavenie certifikátu
 • Po úspešnom absolvovaní testovania je vystavený medzinárodne platný certifikát ECDL
 • Certifikát je doručený absolventovi spolu s indexom poštou, alebo si ho môže prevziať osobne v sídle ATC
 • Cena je rovnaká aj za vystavenie duplikátu

Digicomp a ECDL

DIGCOMP je referenčný rámec digitálnych kompetencií vytvorený Európskou komisiou s cieľom napomáhať rozvoju a porozumeniu digitálnych kompetencií v Európe. Opisuje spolu 21 individuálnych kompetencií, ktoré sú zoskupené do piatich oblastí: Informácie, Komunikácia, Tvorenie obsahu, Bezpečnosť a Riešenie problémov. Každá z piatich kompetencií je definovaná na troch úrovniach obťažnosti – základy, stredne pokročilá úroveň a pokročilá úroveň. Digitálne kompetencie sú opísané všeobecným jazykom tak, aby ich bolo možné porozumieť a pochopiť. Je to referenčný rámec, to znamená nástroj, voči ktorému môžu byť konkrétne riešenia priraďované (mapované), aby ich bolo možné a porovnať.

Stiahnite si kompletné znenie priradenia modulov ECDL k rámcu DIGICOMP

Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT a ECDL

Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, spoločnosť akreditovaná Slovenskou informačnou spoločnosťou ako akreditované testovacie centrum ECDL, má vlastných skúšobných komisárov ECDL a vlastné testovacie miestnosti. Mobilné testovacie miestnosti nám umožňujú testovať priamo u zákazníka.

Akreditované vzdelávacie centrum ECDL

ID SK052

Akreditovaná miestnosť na testovanie ECDL (15 ľudí)

SKU 0057

Mobilná akreditovaná miestnosť na testovanie ECDL (15 ľudí)

SKU 0142

Mobilná akreditovaná miestnosť na testovanie ECDL (25 ľudí)

SKU 0155

cart