UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Ako je to s 12% príplatkom za profesijný rozvoj

12% príplatok k platu

Už teraz absolvujte inovačné vzdelávanie a zbierajte osvedčenia o inovačnom vzdelávaní, aby ste neprišli v roku 2026 o 12% príplatok k platu.

Pedagogickí a odborní zamestnanci,
najmä tí z Vás, ktorým bol priznaný príplatok za získané kredity.

Podľa platnej legislatívy patrí takzvaný "kreditový príplatok" do príplatkov za profesijný rozvoj PZ a OZ a vyplácať sa Vám bude do  31. augusta 2026. 

Ak zvažujete, či v súčasnej dobe má  vôbec význam absolvovať inovačné  vzdelávanie.

Na to je jednoduchá odpoveď – MÁ TO VÝZNAM

Pozrieme sa preto bližšie na to, že čo nám hovorí legislatíva, a to najmä § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý znie:

(1)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume

a)
12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa osobitného predpisu,

b)
12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa osobitného predpisu,

c)
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania podľa osobitného predpisu,

d)
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu.

(2)
Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

(3)
Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(4)
Riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia prizná príplatok za profesijný rozvoj zriaďovateľ.

(5)
Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho priznania.

(6)
Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu.

(7)
Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi.

(8)
Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa odseku 1 a zohľadňuje dobu podľa odseku 2 uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa.

No a nemenej dôležitý je aj zákon č. 138/2018 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä ust. § 55 ods. 3, ktorý hovorí: „Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program poskytovaného inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín.

Čo z týchto ustanovení pre Vás vlastne vyplýva?

V prvom rade, že na získanie 3% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený stačí absolvovať inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín (stačí teda 50 hodín). 

Veľkým pozitívom po legislatívnych zmenách je aj to, že za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania je možné získať nie 9 %, ale až 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

No a v neposlednom rade je pre Vás nesmierne  dôležité, že aj keď do 31. augusta 2026 máte priznaný kreditový príplatok, ak úspešne absolvujete napríklad roku 2023  jednoduchý program poskytovaného inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, príplatok za profesijný rozvoj získaný takýmto osvedčením Vám bude platiť po dobu siedmich rokov od jeho priznania.

Príklad:

V roku 2023 úspešne absolvujem 4 programy inovačného vzdelávania spolu v rozsahu 200 hodín a v auguste 2026 predložím zamestnávateľovi príslušné osvedčenia. Od 1.septembra 2026 mi zamestnávateľ prizná 12% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej som ako pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený a uvedený príplatok mi bude patriť až do 31. 8. 2033.

Ako čerpať príplatok za profesijný rozvoj

Autorka článku je právnička v oblasti školstva. Za pomoc pri príprave veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že Vám článok pomohol sa zorientovať v aktuálne platnej legislatíve v oblasti čerpania príplatku za profesijný rozvoj.

 1. Na osvedčení o inovačnom vzdelávaní je predsa dátum kedy bolo ukončené a nárok na príplatok je teda od tohto dátumu sedem rokov ? nie od roku 2026 sedem rokov

  1. Dobrý deň. Dátum na osvedčení preukazuje Váš profesijný rozvoj (takzvané "portfólio"). Výhody z profesijného rozvoja vo výške príplatku 3% - 12% majú sedem ročnú platnosť a tá plynie od dátumu, kedy bol tento príplatok uplatnený. To znamená, že ak momentálne učiteľ čerpá napríklad 3% príplatok a absolvuje 4 programy inovačného vzdelávania získa tak nárok na ďalších 12% príplatku. Avšak uplatniť si aktuálne môže len 9% a tie zvyšné 3% mu zostanú "v rezerve". Akonáhle skončí platnosť aktuálne čerpaným 3% (napr. v roku 2026) tak si učiteľ uplatní "odložené" 3%. Teda je možné sa priebežne vzdelávať, mať aktuálne informácie a zručnosti pre výkon profesie a takto si vytvárať rezervu na to, aby bolo možné využívať stále maximálny možný príplatok 12%. Nestane sa teda to, že v roku 2026 skončia tzv. kredity a príde učiteľ o príplatok 12%. Následne bude chcieť absolvovať 4 programy inovačného vzdelávania v rozsahu min. 50 hodín (napríklad u nás trvá jeden program 5 týždňov). To znamená že na cca pol roka stratí nárok na príplatok.

 2. Dobrý deň,
  Ak v súčasnosti už čerpám 12% kreditový príplatok, ktorý vyprší 31.8. 2026 a zároveň k 1.9. 2023 už budem mať ďalších 12% získaných za rozširujúce štúdium, ktorého sa momentálne zúčastňujem, tak tých "nových" 12% budem môcť čerpať ihneď, alebo až od 1.9. 2026? (Teda max. príplatok je tých 12% ). Vopred ďakujem za odpoveď.

  1. Dobrý deň, maximálny príplatok je 12% teda nie je tieto príplatky možné kombinovať nad túto hranicu. Správne píšete, že od 1.9.2026 automaticky budete môcť čerpať "nové" príplatky. Platnosť pre tieto "nové" príplatky je 7 rokov od 1.9.2026 teda do roku 2033.

 3. Dobrý deň,
  keď som ukončila rozširujúce vzdelávanie - učiteľstvo prvého stupňa v roku jún 2017 a ešte som si nikdy neuplatnila príplatok na toto vzdelávanie, lebo 12% som už mala uplatnených z iných vzdelávaní. Môžem si to uplatniť od roku 2026 alebo si musím urobiť ďalšie inovačné vzdelávanie, aby mi potom bolo uznaných 12%?

  1. Dobrý deň, podľa platnej legislatívy si príplatok za takzvané kredity môžete uplatniť po dobu ich trvania (maximálne do roku 2026). Po roku 2026 bude možné si uplatniť príplatok za profesijný rozvoj z inovačného, alebo špecializačného vzdelávania. Táto legislatíva bola novelizovaná v roku 2019. Predpokladám teda, že bude potrebné absolvovať nové vzdelávanie, na základe ktorého budete mať možnosť na uplatnenie si nároku na príplatok za profesijný rozvoj do výšky 12% (3% za jeden program v trvaní minimálne 50 hodín).

 4. Dobrý deň
  Poprosila by som informáciu koľko inovačných vzdelávaní musím absolvovať, aby som získala 3% a koľko ich musím absolvovať aby som získala 12%.
  Ďakujem vopred za informáciu.

  1. Podľa platnej legislatívy je 3% príplatok za jeden program v trvaní minimálne 50 hodín. Teda je potrebné absolvovať 4 programy. Všetky naše programy spĺňajú tieto podmienky.

 5. Dobrý deň, som začínajúca učiteľka v MŠ, ktoréj skončilo adaptačné obdobie teraz vo februári 2023. robím si inovačné vzdelávanie, a môj zamestnávateľ (starostka obce) mi povedala,že mi bude príplatok vyplácaný až po piatich rokoch. Tak teraz neviem kde je pravda

  1. Dobrý deň, schválenie príplatku za profesijný rozvoj je v rukách zriaďovateľa, ktorý musí vytvoriť na to podmienky. O 5 ročnom období nemám žiadne informácie. Podľa dostupných informácií to v praxi funguje tak, že prihlášku na inovačné vzdelávanie potvrdí riaditeľ školy a na základe toho zahrnie do rozpočtu tento plánovaný príplatok, pričom takýto rozpočet predloží zriaďovateľovi (vo Vašom prípade starostke obce). Zatiaľ sme sa stretli len s tým, že riaditeľ schvaľoval len také prihlášky, ktoré boli v súlade s víziou rozvoja školy (napríklad vzdelávacie programy zamerané na digitálne zručnosti, alebo na kurikulum a podobne).

 6. Dobrý deň,
  pedagogický asistent si urobil inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín. Má nárok na príplatok 3%? Môže mu riaditeľ dať záporné stanovisko, že mu neschvaľuje príplatok?

  1. Dobrý deň, riaditeľ môže určiť obdobie, od kedy bude možné tento príplatok čerpať. Musí na to vytvoriť "finančné krytie" v rozpočte, ktorý predkladá zriaďovateľovi. Napríklad naša organizácia vyžaduje, aby bola prihláška na inovačné vzdelávanie potvrdená riaditeľom školy, aby nenastala situácia, že pedagogický, alebo odborný zamestnanec absolvuje vzdelávanie, zaplatí zaň a nebude mu umožnené čerpanie príplatku. Vždy odporúčame pred vzdelávaním si to prediskutovať s vedením školy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.

 7. Dobrý deň.
  Ak mi končia kredity v tomto roku, ale 3 predchádzajúce roky som nepoberala príspevok, pretože som nepracovala v školstve. Mám nárok uplatniť si príplatok na základe tohto faktu?
  Ďakujem za odpoveď.

  1. Dobrý deň, ak Vám kredity skončili v uplynulom školskom roku, tak nebude možné si uplatniť príplatok na základe kreditov (aj keď ste 3 predchádzajúce roky nevyužili tento benefit). Je nutné absolvovať inovačné vzdelávanie v rozsahu minimálne 50 hodín, aby ste získali nárok na 3% príplatok ku platu v trvaní 7 rokov od uplatnenia nároku. Maximálne môžete absolvovať 4 vzdelávacie programy a získať tak 12% príplatok za profesijný rozvoj.

 8. Dobrý deň,
  v tomto 3kolskom roku sme absolvovali špecializačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v kariérovej pozícii triedny učiteľ (50+ hodín). Aj za toto vzdelávanie by sme mali dostať 3% ? Ďakujem za odpoveď.

  1. Dobrý deň, podľa platnej legislatívy do príplatku za profesijný rozvoj spadá tak inovačné ako aj špecializačné vzdelávanie. Tým pádom vznikol nárok na 3% príplatok. Je potrebné o tento príplatok zažiadať a preukázať sa originálom osvedčenia o absolvovanom vzdelávaní v rozsahu viac ako 50 hodín. Automaticky to nefunguje.

 9. Dobrý deň, v súčasnosti čerpám 12% kreditový príplatok. Ku 31.08.2026 mi však zanikne. V roku 2019 (vo februári a máji) som však absolvovala dve inovačné vzdelávania, každé z nich v rozsahu 60hodín, a tie som si zatiaĺ neuplatnila. Chcem sa opýtať, či si ich budem môcť uplatniť od 1.09.2026 alebo nie, keďže osvedčenie bolo vydané pred augustom 2019. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.

  1. Dobrý deň, áno funguje to tak, že po 1.9.2026 požiadate o príplatok za profesijný rozvoj na základe osvedčenia o absolvovaní vzdelávania. Následne máte nárok na čerpanie príplatku v trvaní 7 rokov od uplatnenia.

  1. Dobrý deň, podľa dostupných informácií, ktoré máme v rámci zmeny legislatívy je platné, že od 1. 1. 2022 sa bude vyplácať príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. a) vo výške 12 %, ale len v prípade, že vzdelávanie bude ukončené tak, že príplatok bude priznaný po 1. 1 . 2022.

 10. Dobrý deň, ako to bude s inovačnym vzdelávaním uč. MŠ vzhľadom k platnej novele školského zákona? Bude im patriť príplatok za prof. rozvoj po roku 2026 pri jeho absolvovaní? Ďakujem.

  1. Dobrý deň, po absolvovaní vzdelávania obdržíte osvedčenie na základe ktorého môžete požiadať o príplatok za profesijný rozvoj. Od priznania príplatku plynie doba 7 rokov, počas ktorej máte nárok na čerpanie 3% príplatku za jeden vzdelávací program. Toto platí aj po roku 2026.

 11. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kto hradí inovačné alebo špecializačné vzdelávania pedagogickému zamestnancovi? Ďakujem

  1. Platbu za inovačné, alebo špecializačné vzdelávanie si hradí učiteľ sám. V určitých prípadoch prispela škola zamestnancom na toto vzdelávanie (napríklad pri špecializačnom vzdelávaní pre vytvorenie pracovnej pozície digitálneho koordinátora). V takomto prípade nám stačí na začiatku vzdelávania túto informáciu oznámiť a zaslať fakturačné údaje školy.

   POZOR! momentálne je možné využiť nástroje plánu obnovy a odolnosti, ktoré umožňujú refundovať (preplatiť) inovačné vzdelávanie do výšky 120€ s DPH. Stačí ak škola požiada o preplatenie vzdelávania zamestnanca podľa zverejnenej metodiky MŠVVaŠ SR. Zamestnanec predloží na zaúčtovanie len doklad o úhrade vzdelávania. Túto možnosť je možné využiť najneskôr do 15.10.2023 a to aj spätne za vzdelávanie realizované v období od 1.1.2022.

 12. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak absolvujem jedno inovačné vzdelávanie v rozsahu 100 hodín alebo 200 hodín, či mám nárok na 3% príplatok alebo je možné požiadať aj o 6 či 12%-tný príplatok?
  Taktiež prípad, kde sa absolvuje 2x po 35 hodín inovačného vzdelávania je možný súčet týchto hodín na to, aby vznikol nárok na 3% príplatok za profesijný rozvoj?
  V zákone je daný rozsah najmenej 50 hodín. Nikde nie je uvedené, či je možný súčet hodín a čo ak týchto hodín je dvoj-troj násobne viac za jedno súvislé vzdelávanie.Ďakujem za odpoveď.

  1. Dobrý deň, podľa platnej legislatívy je nárok na 3% príplatok za profesijný rozvoj v rozsahu najmenej 50 hodín ukončený overením profesijných kompetencií a vydaným osvedčením o absolvovaní vzdelávania. Toto osvedčenie je vlastne dokladom a nedá sa kombinovať z viacerých vzdelávaní. Takisto maximálny počet hodín nie je stanovený a za jedno ukončené vzdelávanie (potvrdené osvedčením) je nárok vždy na 3%.
   Kvôli efektivite príplatkov odporúčame vyberať také programy, ktoré spĺňajú minimálne 50 hodín. Napríklad u nás sú to všetky programy inovačného a špecializačného vzdelávania.

 13. Dobrý deň.
  Pred tromi rokmi som zmenila školu, pracujem ako učiteľka. Na predchádzajúcej škole som mala príplatok 12percent za štátnu jazykovú skúšku, ktorý mi bol vyplácaný tri roky. Na novej škole mi ho ale riaditeľ neuznal. Moja otázka je, môže mi žiadosť zamietnuť a ak áno, keď zmením zamestnávateľa, môžem pokračovať v poberaní príplatku?

  1. Je pravda že príplatok za profesijný rozvoj uznáva riaditeľ napríklad na základe finančných možností školy. Je to ale plánované do predu v rámci profesijného rozvoja zamestnancov, čím sa vytvorí škole priestor na pokrytie týchto nákladov. Ak tento príplatok, na ktorý máte nárok nebol uznaný, je potrebné to zdôvodniť. Nárok na príplatok za profesijný rozvoj ako pedagogický zamestnanec máte a vyplácaný môže byť najneskôr do roku 2026.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *