UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Ako je to s 12% príplatkom za profesijný rozvoj

12% príplatok k platu

Už teraz absolvujte inovačné vzdelávanie a  zbierajte osvedčenia o inovačnom vzdelávaní, aby ste neprišli v roku 2026 o 12% príplatok k platu.

Pedagogickí a odborní zamestnanci,
najmä tí z Vás, ktorým boli priznaný kreditový príplatok podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, ktorý sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj podľa súčasnej legislatívy a vyplácať sa Vám bude do  31. augusta 2026,  zvažujete, či v súčasnej dobe má  vôbec význam absolvovať inovačné  vzdelávanie.

Na to je jednoduchá odpoveď – MÁ TO VÝZNAM

Pozrieme sa preto bližšie na to, že čo nám hovorí legislatíva, a to najmä § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý znie:

(1)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume

a)
12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa osobitného predpisu,

b)
12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa osobitného predpisu,

c)
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania podľa osobitného predpisu,

d)
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu.

(2)
Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

(3)
Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(4)
Riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia prizná príplatok za profesijný rozvoj zriaďovateľ.

(5)
Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho priznania.

(6)
Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu.

(7)
Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi.

(8)
Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa odseku 1 a zohľadňuje dobu podľa odseku 2 uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa.

No a nemenej dôležitý je aj zákon č. 138/2018 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä ust. § 55 ods. 3, ktorý hovorí: „Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program poskytovaného inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín.

Čo z týchto ustanovení pre Vás vlastne vyplýva?

V prvom rade, že na získanie 3% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený stačí absolvovať inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín (stačí teda 50 hodín). 

Veľkým pozitívom po legislatívnych zmenách je aj to, že za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania je možné získať nie 9 %, ale až 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

No a v neposlednom rade je pre Vás nesmierne  dôležité, že aj keď do 31. augusta 2026 máte priznaný kreditový príplatok, ak úspešne absolvujete napríklad roku 2023  jednoduchý program poskytovaného inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, príplatok za profesijný rozvoj získaný takýmto osvedčením Vám bude platiť po dobu siedmich rokov od jeho priznania.

Príklad:

V roku 2023 úspešne absolvujem 4 programy inovačného vzdelávania spolu v rozsahu 200 hodín a v auguste 2026 predložím zamestnávateľovi príslušné osvedčenia. Od 1.septembra 2026 mi zamestnávateľ prizná 12% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej som ako pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený a uvedený príplatok mi bude patriť až do 31. 8. 2033.

Ako čerpať príplatok za profesijný rozvoj

Autorka článku je právnička v oblasti školstva. Za pomoc pri príprave veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že Vám článok pomohol sa zorientovať v aktuálne platnej legislatíve v oblasti čerpania príplatku za profesijný rozvoj.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Inovačné vzdelávanie
Publikované: 14. marca 2023