UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

O nás

Manažment
1x týždenne
7 online blokov
Odborný lektor
Absolventský certifikát
3% príplatok za program

"Vzdelávanie je cesta k múdrosti"

Hlavným cieľom vzdelávania je rozvoj a prehĺbenie profesijných kompetencií uvedených pedagogických zamestnancov, ktorí napĺňajú úlohu školského digitálneho koordinátora, v oblasti digitálnych kompetencií spojených s oblasťou digitálnej transformácie školy a školského zariadenia.

Už 23 rokov je skupina UNI KREDIT s Vami a pre takmer 25 000 z vás sme zrealizovali stovky vzdelávacích projektov. Aby sme Vám vytvorili maximálne pohodlie pre štúdium, zriadili sme pre Vás UNIŠKOLU. Skupina UNI KREDIT sa mení na UNIŠKOLU a UNIŠKOLA je skupina UNI KREDIT. Naše dlhoročné skúsenosti a Vaša spokojnosť so vzdelávaním sú to, čo vytvára motto UNIŠKOLY.

Motto vychádza z citátov J. A. Komenského, ktorý pokladal vzdelávanie za celoživotnú cestu k múdrosti. Zároveň je to naše poznanie, ktoré mám za roky manažmentu rôznych projektov vzdelávania dospelých pre takmer všetky cieľové skupiny dospelých – manažérov, podnikateľov, absolventov základných, stredných i vysokých škôl, pracovníkov verejnej správy a samosprávy, učiteľov všetkých typov škôl, seniorov, žiakov stredných a študentov vysokých škôl, uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce a iných. Je pre človeka šťastím, keď v určitom čase svojho bytia dozreje do múdrosti. Bez celoživotného vzdelávania to pre väčšinu z nás nie je možné – preto svojou účasťou na kvalitnom a profesionálmi vedenom vzdelávaní zrnko po zrnku prispievame k celoživotnej múdrosti.

Sme jednou z ciest pre Vašu zrelosť a múdrosť.

Tak vitajte u nás doma v UNIŠKOLE !

Za tím UNIŠKOLA jej zakladateľ Jozef Ďurica

Ing. Jozef Ďurica
Ing. Jozef Ďurica, riaditeľ
UNIKREDIT UNIŠKOLA
O nás

História UNIŠKOLY

UNIŠKOLU tvoria dve samostatné právne inštitúcie – vzdelávacia a poradenská spoločnosť Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT a nezisková organizácia UNI KREDIT, n. o. Skupina je zameraná na poradenstvo a vzdelávanie dospelých v oblasti informačných technológií, ekonomických informácií, logistiky a profesijného, inovačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ. 

Sme tí, ktorí do vzdelávania prinášajú nové a moderné trendy a medzinárodné uznávané projekty už 25 rokov. Projektová činnosť s medzinárodným pôsobením (INTRREG SR-ČR, Projekty EÚ, Erasmus) sú pridanou hodnotou poskytovaných služieb.

Sme členom - Akreditovaným testovacím centrom /Certiport Authorized Testing Centre Certiport, a Pearson VUE business je to svetový líder počítačového testovania v oblasti informačných technológií.

Sme členom ICDL slovom International Certification of Digital Literacy. Systém ICDL / ECDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou na Slovensku, v Českej republike ale aj v celom svete.

Sme akreditovaní MŠVVaŠ SR v profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ, inovačné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie a aktualizačné vzdelávanie.

Sme tí, čo v partnerskej spolupráci vzdelávajú zamestnancov samospráv (mestá a obce SR) v oblasti IKT a CORAGEO. Ako napríklad v : Banskej bystrici, Porade, Žiari nad Hronom , Zvolene, Rimavskej Sobote, Brezne, Púchove, Galante, Hriňovej, Prievidzi, Námestove, Tvrdošíne, a iných.

Sme tí, ktorí poskytujú vzdelávania pre významné firmy na Slovensku  ako WAY INDUSTRIES , VOLKSWAGEN SLOVAKIA , ZVL SLOVENSKO, GETRAG FORD SLOVAKIA, TESCO, BILLA a iné.

Sme tí, čo v projektoch KOMPAS+ a REPAS+  a rámci aktívnej politiky ÚPSVaR pripravili pre TRH PRÁCE viac ako 15 000 uchádzačov o zamestnanie v systéme ÚPSVaR.

Sme  partnermi :

Autorom, prevádzkovateľom a odborným garantom  systému ICDL / ECDL je nadácia ECDL Foundation  so sídlom v Írsku, čo je nezisková nadácia vytvorená európskymi informatickými spoločnosťami. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku na Slovensku je Slovenská informatická spoločnosť.

 • EduPage a ascAgenda (Applied Software Consultants, s.r.o.) - poskytovateľ komplexných informačných systémov pre všetky typy škôl a školských zariadení.
 • CORA GEO, s. r. o. - Slovenský tvorca a dodávateľ softvérových riešení pre oblasť samosprávy, priemyslu, sieťových, energetických a telekomunikačných spoločností.
 • Tangram - ekonomický softvér a skladové hospodárstvo. Tangram je  spoločnosť vytvárajúca softvér, ktorý zjednodušuje a zrýchľuje procesy v rozmanitých oblastiach podnikania. 

Skupina UNI KREDIT
a projekty EÚ

Skupina UNI KREDIT je v súčasnej dobe zapojená do viacerých projektov financovaných zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskej únie.
Viac o prebiehajúcich a ukončených projektoch realizovaných našou spoločnosťou sa dozviete na stránke unikreditbb.sk.

Zoznam prebiehajúcich projektov:

 • Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov 24 stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia
 • Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR

Zoznam ukončených projektov:

 • Rozvíjanie kompetencií zamestnancov mesta Poprad
 • Digitálne zručnosti pre život na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
 • Verejné politiky aktívneho starnutia na regionálnej úrovni

Sme držiteľom akreditácií

Akreditácia Microsoft - Certiport Authorized Testing Centre
Certiport, a Pearson VUE business je svetový líder počítačového testovania v oblasti informačných technológií, akademických, vládnych a profesionálnych programov. Svoje služby dodávajú prostredníctvom rozsiahlej siete viac ako 14 000 autorizovaným testovacím strediskám certifikovaných v 148 krajinách. Na trhu pôsobí od roku 1997. Certiport v súčasnosti každoročne vystaví takmer dva milióny certifikátov, z ktorých je viac ako jeden milión certifikátov Microsoft Office Specialist (MOS), čím sa stáva najväčším programom IT certifikácie na svete. Ide o oficiálny program spoločnosti Microsoft na overenie zručností v softvérovom vybavení Microsoft Office.
Akreditácia Slovenskej Informatickej Spoločnosti v systéme ECDL (European Computer Driving Licence)

Skúšky (testovanie) uchádzačov o certifikáty ECDL na Slovensku môžu vykonávať len testovacie centrá akreditované Slovenskou informatickou spoločnosťou. Uchádzačom môže byť len fyzická osoba.

V každom akreditovanom testovacom centre (ATC) je ustanovená osoba zodpovedná za priebeh všetkých testovaní v ATC – manažér testovania ECDL. Za priebeh konkrétneho testovania v daný deň zodpovedá vedúci testovania. Za (anonymné) vyhodnotenie testov zodpovedá hodnotiteľ, ktorý výsledky vyhodnotenia odovzdáva vedúcemu testovania.

Naše ATC vlastní 3 akreditované testovacie miestnosti z toho sú 2 mobilné. S mobilnou testovacou miestnosťou vieme prísť priamo ku zákazníkovi kdekoľvek v rámci Slovenska a testovať priamo u neho.

Akreditácia MŠVVaŠ SR v systéme ďalšieho vzdelávania dospelých
 • Asistent manažéra rozvoja a organizácie podniku; evidenčné č.: 1402/2015/143/1
 • Pracovník v obchode; evidenčné č.: 2525/2012/60/2
 • Manažment malého a stredného podniku; evidenčné č.: 1402/2012/113/1
 • Pracovník v obchode, logistike a skladovom hospodárstve; evidenčné č.: 2525/2015/144/1
 • Odborná príprava záujemcov o prácu v samospráve; evidenčné č.: 2525/2012/60/1
 • Nemecký jazyk pre oblasť opatrovateľských služieb; evidenčné č.: 2525/2012/150/3
 • Anglický jazyk pre oblasť opatrovateľských služieb; evidenčné č.: 2525/2012/150/1
 • Manažment sociálnych služieb; evidenčné č.: 2525/2012/150/2
Akreditácia MŠVVaŠ SR v profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ, kontinuálne vzdelávanie
 • Anglický jazyk pre učiteľov základných a stredných škôl; evidenčné č.: 612/2012-KV
 • Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL; evidenčné č.: 611/2012-KV
 • Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti; evidenčné č.: 613/2012-KV
 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce; evidenčné č.: 644/2012-KV
 • Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl; evidenčné č.: 642/2012-KV
 • Tvorba biznis plánov a príprava žiakov na pracovný trh; evidenčné č.: 643/2012-KV
 • Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov; evidenčné č.: 610/2012-KV
 • Edukačné stratégie rozvíjania detí predškolského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami; evidenčné č.: 1134/2013-KV
 • Edukačné stratégie rozvíjania žiakov mladšieho školského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami; evidenčné č.: 1132/2013-KV
 • Aplikácia prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie M. Montessori v predprimárnej edukácii; evidenčné č.: 1135/2013-KV
 • Plánovanie výchovno-vzdelávacích činností v materských školách; evidenčné č.: 1133/2013-KV
 • Stratégie rozvíjania zmyslového vnímania detí predškolského veku prostredníctvom výtvarných aktivít; evidenčné č.: 1136/2013-KV

Spomínané akreditácie sú už viac ako 20 rokov zárukou kvality a pridanej hodnoty na trhu služieb v oblasti vzdelávania a poradenstva pre dospelých.

Akreditácia MŠVVaŠ SR v profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ, inovačné vzdelávanie
 • Metodika a tvorba textových študijných materiálov; evidenčné č.: 13/2020 – IV
 • Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov; evidenčné č.: 13/2020 – IV
 • Právo v škole a školskom zariadení; evidenčné č.: 14/2020 – IV
 • Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese; evidenčné č.: 15/2020 – IV
 • Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese; evidenčné č.: 16/2020 – IV
 • On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach; evidenčné č.: 16/2020 – IV
 • Digitálna administratíva v škole; evidenčné č.: 20/2020 – IV
 • Komunikácia v škole a školskom zariadení; evidenčné č.: 23/2020 – IV

Vzdelávanie v číslach

12450

Ľudí sa vzdelávalo

99.5%

Úspešnosť testov

3608

Vydaných certifikátov ECDL

20

Rokov na trhu

Kvalitní partneri nás posúvajú stále vpred

MICROSOFT

Naše vzdelávanie je postavené na platforme Microsoft 365.
SISp

SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ

SISp je držiteľom licencie ECDL pre Slovenskú Republiku.

ASC AGENDA

Školenia v simulovanom prostredí virtuálnej školy vďaka podpore spoločnosti asc Applied Software Consultants, s.r.o.

CERTIPORT

Patríme medzi viac ako 14 000 Autorizovaných testovacích centier po celom svete.
cora-geo

CORA GEO

Slovenský tvorca a dodávateľ IT – softvérové riešenia pre oblasť samosprávy, priemyslu, sieťových, energetických a telekomunikačných podnikov.

EDU PAGE

Elektronická triedna kniha a žiacka knižka.
DigitalCompetence

DIGITAL COMPETENCE

E-learningový portál pre kvalitné vzdelávanie.
eKasa

EKASA

Školenia podľa platnej legislatívy SR.
Tangram

TANGRAM

Skladové hospodárstvo a eKasa.

Náš tím

Manažment spoločnosti UNI KREDIT

Jozef Ďurica
ING. JOZEF ĎURICA

Riaditeľ a zakladateľ skupiny UNI KREDIT
Prax:
30 rokov
Zameranie:
Vedenie spoločnosti, projektový manažment


Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Podnikové hospodárstvo a manažment pre malých a stredných podnikateľov
 • Implementácia projektov
 • Metodika tvorby projektov
 • Manažment verejného obstarávania

Zručnosti:

 • MS Office / Microsoft 365
 • Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet
VIERA ĎURICOVÁ

Asistentka
Prax:
25 rokov
Zameranie:
Vedenie kancelárie, administrácia projektov, administrátor testovacieho centra ECDL, fakturácia, cenové ponuky a kalkulácie

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Implementácia projektov
 • Metodika tvorby projektov
 • Manažment verejného obstarávania
 • Plánovanie finančných zdrojov

Zručnosti:

 • MS Office / Microsoft 365
 • Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet
LUCIA BABIAKOVÁ

Projektová manažérka
Prax:
20 rokov
Zameranie:
Projektový manažment, administrácia projektov

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Osvedčenia o úspešnom absolvovaní:
 • Technická pomoc pre RRA a MVRR SR pre potreby štrukturálnych fondov
 • Manažment Európskeho sociálneho fondu
 • Verejné obstarávanie v súvislosti s implementáciou EU
 • Implementácia ŠF v programovacom období 2007 – 2013 pre zástupcov RRA I.
 • Implementácia projektov

Zručnosti:

 • MS Office / Microsoft 365
  Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet

 • Grafické programy
  Corel, Photoshop

ING. ANDREJ HOMOLA

Manažér kurzov a lektor
Prax:
3 roky
Zameranie: 
implementácia projektov a kurzov, manažment TC Certiport, lektor IKT, skúšobný komisár ECDL

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0504

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook, MS Visio, MS Projekt,
 • OpenOffice
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • Horec
 • BlueGastro
 • Omega
 • Sony Vegas
 • WordPress- tvorba webových stránok

Lektorský tím UNI KREDIT

ING. STANISLAV KOZENKO

Lektor špecialista
Prax:
15 rokov
Zameranie:
Lektor ECDL, skúšobný komisár ECDL

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0165
 • Európsky finančný poradca, konzultant
 • Pracovník v obchodných sieťach a práca s registračnou pokladňou
 • Tútor pre E-learningový portál v systéme e-ducation Certifikát CORA GEO (celoživotné vzdelávanie)
 • Metodika tvorby projektov Implementácia projektov

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook, MS Visio, MS Projekt, OpenOffice, Adobe Captivate,
 • Corel Draw
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Programovanie – Java, C++, Pascal, Assembler, HTML, vývoj webových aplikácií – HTML, CSS, JavaScript
 • Databázové systémy – MySQL, Informix – 4Gl
 • Znalosť XML technológii – práca s XML Spy
 • Práca s registračnou pokladňou, e-kasa
Milan Jančuška
ING. MILAN JANČUŠKA

Lektor špecialista
Prax:
16 rokov
Zameranie:
Lektor IT programov, skúšobný komisár ECDL

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0180
 • Lektor pre ďalšie vzdelávanie dospelých
 • Certifikát CORA GEO

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows
 • Správa Microsoft 365
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook
 • Programovanie aplikácií VBA
 • OpenOffice
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • Alfa+
 • WordPress – tvorba webových stránok
 • Databázový špecialista MS Access
 • Powershell skripty
 • Sharepoint administrátor
 • Exchange server administrátor
 • Moodle
Milan Droppa
MILAN DROPPA

Lektor špecialista
Prax:
18 rokov
Zameranie:
Lektor ECDL, skúšobný komisár ECDL,
lektor školských informačných systémov

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0179
 • Lektor pre vzdelávanie dospelých Certifikát AIVD

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook, MS Visio, MS Projekt,
 • Správa Microsoft 365, Sharepoint, Exchange server, OneDrive
 • OpenOffice
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • ASC agenda, Edupage
 • Alfa, Omega
 • Tvorba webových stránok – WordPress, Joomla, Drupal,
 • Programovanie – HTML, CSS, PHP, JavaScript,
 • Databázové systémy – MS Access, SQL, MySql, MariaDB, PostgreSQL
 • Správa webhostingových služieb
ING. ANDREJ HOMOLA

Lektor
Prax:
3 roky
Zameranie:
Lektor IKT, skúšobný komisár ECDL

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0504

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook, MS Visio, MS Projekt,
 • OpenOffice
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • Horec
 • BlueGastro
 • Omega
 • Sony Vegas
 • WordPress- tvorba webových stránok
PHDR. DANIELA HARAGOVÁ

Lektorka
Prax:
25 rokov
Zameranie:
Tvorba a lektorovanie kurzov manažérskych zručností, mäkkých zručností, anglického jazyka
Manažovanie a koordinovanie projektov

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Projektový manažment
 • Príprava projektov pre fondy EÚ
 • Metodika tvorby projektov
 • Implementácia projektov
 • Manažment verejného obstarávania
 • Základy komunikácie
 • Kurz základných manažérskych zručností
 • Jednanie s klientom I. Ako predísť konfliktu
 • Systemický manažment a koučovanie

Odborné zručnosti:

 • Vzdelávanie dospelých
 • Manažment a koučovanie
 • Manažérke zručnosti
 • Kľúčové kompetencie
 • Mäkké zručnosti
 • Anglický jazyk
 • Koordinácia projektov Sociologický prieskum a analýzy
Iveta Paračková
JUDR. IVETA PARAČKOVÁ

Lektorka
Prax:
16 rokov
Zameranie:
Lektorka profesijného vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ pre oblasť práva, l
ektorka a tvorca vzdelávacích programov Právneho minima pre učiteľov základných a stredných škôl

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Akademický titul Doktor práv Právnická fakulta UK Bratislava

Odborné zručnosti:

 • Vzdelávanie dospelých
 • Lektorka a konzultantka v programoch profesijného vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ – oblasť právo
ING. MÁRIA POMFFYOVÁ PHD.

Lektorka
Prax:
20 rokov
Zameranie:
Lektorka IKT, skúšobná komisárka ECDL

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Lektorka IKT
 • akreditovaný skúšobný komisár ECDL
 • Manažment verejného obstarávania

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365,
 • OpenOffice
 • Adobe Captivate
 • Corel Drax
 • Tvorba webových stránok – Wordpress
MGR. ĽUBOMÍR MACEK

Lektor
Prax:
15 rokov
Zameranie:
Lektor špecialista IKT

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Execu Train Certified Instructor – certifikát lektorských zručností

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows
 • MS Office, Microsoft 365
 • MS Project
 • Adobe Photoshop
 • Corel PHOTO-PAINT
 • WordPress – základy
Michal Karšay
MICHAL KARŠAY

Lektor
Prax:
10 rokov
Zameranie:
Lektor IKT, Skúšobný komisár ECDL, Hardvérový špecialista, Servis výpočtovej techniky

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0508

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365,
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Corel DRAW
 • Správa počítačových sietí
 • Hardvérový špecialista – technik
 • Odborné poradenstvo v oblasti hardvéru
Dávid Petrezsél
DÁVID PETREZSÉL

Lektor
Prax:
2 roky
Zameranie:
Lektor školských informačných systémov

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook, MS Visio, MS Projekt,
 • Správa Microsoft 365, Sharepoint, Exchange server, OneDrive
 • OpenOffice
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • ASC agenda, Edupage
Ľubomír Tichý
PhDr. Mgr. Ľubomír Tichý

Lektor
Prax:
20 rokov
Zameranie:
lektor vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti tzv. soft skills (komunikačné zručnosti, zručnosti pre efektívne riešenie konfliktov a mediáciu)

Certifikáty a zručnosti

Výcviky a kurzy:

 • Sociálno-psychologický výcvik v supervízii s certifikátom kvality EASC (European Association for Supervision and Coaching)

 • Komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii a korektívnej práci s  mládežou

 • Príprava odborných poradcov pre jednotlivca, pár a rodinu – Poradenská propedeutika

 • Riešenie konfliktov a školská mediácia

 • Výcvik v komunikácii podľa V. Satirovej – „Povedz to priamo“

 • Tréning trénerov sociálnych pracovníkov

Odborné zručnosti:

 • Poradca, tréner, poradca, mentor, supervízor

 • Poradenstvo a poskytovanie pomoci pri riešení závažných krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v  partnerských a rodinných vzťahoch i v širšom sociálnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom a so skupinou

 • Samostatná odborná činnosť zahrňujúca výchovnú, individuálne a skupinovo orientovanú starostlivosť o mládež spojená s pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces

 • Poskytovanie odborného poradenstva pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

 • Vzdelávanie a supervízia pre pedagogických a odborných zamestnancov

 • Vzdelávanie v oblasti vedenia ľudí a tímov, komunikačných zručností, efektívneho riešenia konfliktov a kritického myslenia

Zuzana Benková
Mgr. et Mgr. Zuzana Benková

Lektorka
Prax:
20 rokov
Zameranie:
lektor vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti tzv. soft skills (komunikačné zručnosti, zručnosti pre efektívne riešenie konfliktov a mediáciu)

Certifikáty a zručnosti

Výcviky a kurzy:

 • Sociálno-psychologický výcvik v supervízii s certifikátom kvality EASC (European Association for Supervision and Coaching)

 • Komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii, poradenskej a korektívnej práci s mládežou

 • Systemický manažment a koučing

 • Riešenie konfliktov a školská mediácia

 • Výcvik v komunikácii podľa V. Satirovej – „Povedz to priamo“

 • Vzdelávanie v individuálnej adlerovskej psychológii

 • Vzdelávanie v krízovej intervencii v školskom prostredí

Odborné zručnosti:

 • Poradca, lektor, kouč, mentor, supervízor

 • Poradenstvo a poskytovanie pomoci pri riešení závažných krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských a rodinných vzťahoch i v širšom sociálnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom a so skupinou

 • Samostatná odborná činnosť zahrňujúca psychologickú, individuálne a skupinovo orientovanú starostlivosť   o deti a mládež spojená s psychologickou diagnostikou a výchovným poradenstvom v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces

 • Poskytovanie odborného poradenstva pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

 • Vzdelávanie a supervízia pre pedagogických a odborných zamestnancov

 • Vzdelávanie v oblasti vedenia ľudí a tímov, komunikačných zručností, efektívneho riešenia konfliktov a kritického myslenia

Kde nás nájdete?

UNI KREDIT, n.o.
Boženy Némcovej 903,
974 01 Banská Bystrica

Telefón:
+421 907 830 026

Email:
uniskola@uniskola.sk