UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Poďakovanie

Milé učiteľky, učitelia, pedagogickí a odborní zamestnanci materských, základných a stredných škôl, ktorí ste sa zúčastnili inovačného, aktualizačného a špecializačného vzdelávania!

Milí zamestnanci firiem, absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí ste sa zúčastnili kurzov zameraných na digitálne zručnosti vo firemnom prostredí pre oblasti IT – Microsoft 365, ECDL / ICDLComBuS (Computer Business Skills)!

Dovoľte mi za UNIŠKOLU vysloviť vám pri príležitosti konca roka 2023 poďakovanie za účasť v našich vzdelávacích projektoch a kurzoch a za partnerskú spoluprácu. Túto spoluprácu uvediem v údajoch pre jednotlivé cieľové skupiny s informáciou o pripravovaných projektoch na roky 2024 až 2026.

Vianočný pozdrav

Vzdelávanie učiteľov v číslach

Štatistika realizácie akreditovaných kurzov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

V roku 2023 sme od začiatku profesijného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl zaznamenali:

 • 4264 zrealizovaných prihlášok inovačného vzdelávania (IV), z toho:
 • cca 1200 ľudí malo aspoň 2 programy IV,
 • cca 400 ľudí malo aspoň 3 programy IV,
 • cca 150 ľudí malo aspoň 4 a viac programov IV,
 • cca 600 prihlášok čaká na vzdelávanie, ktoré začne v decembri 2023 a v januári až februári 2024,
 • 162 skupín IV, ktoré boli ukončené alebo stále ešte prebiehajú,
 • 900 rôznych škôl a školských zariadení, z ktorých sa účastníci zapojili do vzdelávania.

V špecializačnom vzdelávaní, ktoré je zamerané na digitálnych koordinátorov, sme vo viac ako 50 školách odborne pripravili špecialistov v digitalizácii.

Sme jediní, ktorí na Slovensku realizujú inovačné vzdelávanie pre prácu s ascAgendou a EduPage v programoch „Digitálna administratíva v škole“ a „Pokročilé funkcie školského informačného systému“.

V aktualizačnom vzdelávaní sme vzdelávali cca 500 učiteľov na viac ako 60 školách.

Štatistika realizácie medzinárodne akreditovaných kurzov Microsoft 365, Certiport, ECDL / ICDL, ComBuS cez projekty KOMPAS+ / REPAS a Nestrať prácu, vzdelávaj sa:

V roku 2023 sme v oblasti digitálnych zručností cez projekty „KOMPAS+“ a „Nestrať prácu, vzdelávaj sa“ pre zamestnancov vo firemnom prostredí a absolventov stredných a vysokých škôl pripravili v profesionálnych kurzoch IT Microsoft 365, ComBuS a ECDL / ICDL pre prax cca 500 účastníkov.

Projekty:

Už viac ako 20 rokov realizujeme veľké projekty v oblasti vzdelávania v partnerskej spolupráci so samosprávou (mestá a obce SR), pre firemné prostredie a cezhraničné projekty v rámci schémy INTERREG SK-CZ.

Tu sme ukončili projekt cez schému INTERREG „Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia“

 • 24 zúčastnených stredných škôl (12 škôl v SR a 12 v ČR),
 • 70 odborne pripravených učiteľov informatiky pre výučbu žiakov v systéme ECDL / ICDL,
 • 1100 vzdelávaných žiakov v systéme ECDL / ICDL a následne testovaných na 24 stredných školách, ktorí získali medzinárodný certifikát ECDL / ICDL ,
 • spracované interaktívne študijné materiály k predmetu informatika pre stredné školy zúčastnené v projekte,
 • vytvorenie dvoch akreditovaných testovacích centier ECDL / ICDL,
 • udržateľnosť projektu - projekt pokračuje vzájomnou spoluprácou zúčastnených stredných škôl v SR a ČR aj po skončení projektu s využitím interaktívnych študijných materiálov a akreditovaných centier ECDL / ICDL.

Realizácia na školách

UNIŠKOLA v ČR

Na základe profesionálnej implementácie projektu v schéme INTERREG SK-CZ s Mendelovou univerzitou v Brne a podnetov zo strany stredných škôl zapojených v projekte sme založili pobočku UNIŠKOLA, z. s. v Brne pre realizáciu vzdelávacích služieb v celej Českej republike.

Máme schválené akreditácie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na webináre pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov škôl v Českej republike v oblasti digitálnych zručností a pripravujeme akreditácie na odborné vzdelávanie pedagogických pracovníkov v zmysle legislatívy Českej republiky na ICT koordinátorov a vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl v Českej republike.

Ďalej spolupracujeme so strednými školami a kanceláriou ECDL / ICDL v Českej republike pri realizácii náhradnej maturity z predmetu informatika.

V Českej republike je nový rámcový vzdelávací program (RVP), jeho obsah chceme zladiť s ECDL / ICDL modulmi tak, aby v čo najväčšej miere pokrýval predmet informatika.

Plány na rok 2024

Nové projekty

Pripravujeme nový projekt v rámci operačného programu Interreg SK-CZ 2021-2027 v partnerskej spolupráci UNI KREDIT, n.o./UNIŠKOLA a OSTRAVSKÁ UNIVERZITA s názvom „Zlepšenie prístupu k digitálnym zručnostiam v oblasti odbornej prípravy učiteľov a vzdelávania žiakov 24 stredných škôl v ČR a SR“, jeho realizácia bude prebiehať v rokoch 2024 až 2026.

Pripravujeme projekty v schéme Interreg SK-CZ 2021-2027 pre seniorov v spolupráci s mestami Topoľčany, Prievidza a Handlová. Pre vzdelávanie zamestnancov vo firemnom prostredí a absolventov stredných a vysokých škôl bude v rokoch 2024 až 2026 pokračovať národný projekt „Nestrať prácu, vzdelávaj sa“ a KOMPAS+/REPAS.

Dopytové výzvy EÚ pre školy a zamestnávateľov sú v indikatívnom harmonograme nastavené na roky 2024 až 2026.

Rozširovanie portfólia vzdelávacích programov

Pripravujeme sa na vzdelávanie dospelých, a to zamestnancov firiem, štátnej správy a samosprávy, pre školy budeme naďalej pokračovať v tom, v čom sme skúsení a jedineční – digitálne vzdelávanie v IT zamerané na Microsoft 365, ComBuS a ECDL / ICDL.

Okrem toho pripravujeme nové programy inovačného vzdelávania „Rozvoj kritického myslenia v škole a v školskom zariadení“ a „Psychologická prvá pomoc v školskom prostredí“.

Toto všetko sme zrealizovali a budeme realizovať len vďaka vášmu hodnoteniu a vašim referenciám o našej profesionálnej schopnosti poskytovať kvalitné vzdelávanie. Len vďaka nim sa nám neustále hlásia noví záujemcovia o vzdelávanie. Je to pre tím UNIŠKOLA záväzok neustále sa zdokonaľovať a poskytovať profesionálne služby s pridanou hodnotou.

ĎAKUJEME!

Dovoľte mi za tím UNIŠKOLA zaželať Vám radostné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2024!

Jozef Ďurica
Riaditeľ a zakladateľ skupiny UNI KREDIT
Publikované: 13. decembra 2023