UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Plán obnovy v roku 2024

Inovačné a špecializačné vzdelávanie

Dňa 3.1.2024 bolo Ministerstvom školstva SR publikované nové metodické usmernenie ku čerpaniu prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR (POO). Prinášame Vám krátky výber z metodiky týkajúci sa vzdelávaní realizovaných našou organizáciou.

Kompletné metodické usmernenie nájdete tu.

Vzdelávacia skupina UNIŠKOLA® poskytuje dva druhy vzdelávania, na ktoré je možné uplatniť nástroje POO. Na obidva sa vzťahuje nárok na príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3% k platu:

 • Inovačné vzdelávanie (v rozsahu 51 hodín)
 • Špecializačné vzdelávanie (v rozsahu 51 hodín)

Plán obnovy pri obidvoch typoch vzdelávania v rámci profesijného rozvoja PZ a OZ umožňuje refundáciu na základe nasledovného výpočtu: max. 3 € za vyučovaciu hodinu na jedného zamestnanca. Hodinová dotácia vzdelávania pre overenie výpočtu je vždy uvedená na osvedčení o absolvovaní vzdelávania vydaného vzdelávacou organizáciou.

Špecializačné vzdelávanie

Po novom je do možnosti refundácie nákladov cez POO spojených s profesijným rozvojom pedagogických a odborných zamestnancov zaradené aj špecializačné vzdelávanie, ktoré bude realizované od 1.1.2024 do 31.8.2024.

Inovačné vzdelávanie

V období od 1.1.2024 do 31.8.2024 môže škola požiadať cez elektronický formulár o refundáciu nákladov, ktoré jej vznikli preplatením vzdelávania zamestnancom školy. Musia však byť dodržané určité postupy a termíny  v prípadoch že:

 • Vzdelávanie organizuje škola pre svojich zamestnancov
 • Vzdelávania sa zúčastní zamestnanec individuálne

Inovačné vzdelávanie, ktoré organizuje škola

Pokiaľ sa rozhodne škola realizovať inovačné vzdelávanie s využitím nástrojov POO je toto vzdelávanie považované ako dodanie služby.

POZOR:

Hospodárnosť čerpania dokladuje škola dokladmi preukazujúcimi výber dodávateľa vzdelávania, pričom použije metódu porovnania najmenej troch cenových ponúk, dokladmi preukazujúcim objednanie služby, dodanie služby a úhradu zmluvnej ceny.

Realizácia vzdelávania je možná od 1.1.2024 do 31.8.2024 pričom o refundáciu z POO je možné požiadať najskôr od 16.2.2024 do 31.8.2024.

Takéto vzdelávania odporúčame naplánovať tak, aby zostal čas na podanie elektronickej žiadosti, ku ktorej sa prikladá čestné vyhlásenie štatutára, uvádza sa eduID školy ako aj eduID jednotlivých zamestnancov. Tiež aby škola v čase podania žiadosti disponovala faktúrou od dodávateľa služby a potvrdením o uhradení nákladov na vzdelávanie (v prípade elektronickej platby je to analytický výpis z účtu s vyznačenou položkou).

Inovačné vzdelávanie, na ktoré sa prihlási zamestnanec sám

Pri tomto spôsobe využitia nástrojov POO môžu nastať dva stavy:

 1. Zamestnanec absolvoval vzdelávanie so začiatkom v roku 2023, ale neukončil ho skôr ako 15.10.2023. Škola preplatila náklady na vzdelávanie zamestnancovi po 1.1.2024

V takomto prípade je možné požiadať o refundáciu cez POO v termíne najneskôr do 15.2.2024.

 1. Zamestnanec absolvuje vzdelávanie so začiatkom 1.1.2024 a ukončením najneskôr do 31.8.2024

V takomto prípade môže škola požiadať o refundáciu nákladov spojených so vzdelávaním POO najskôr od 16.2.2024 a najneskôr do 31.8.2024.

Znova upozorňujeme, že je potrebné si nechať dostatočnú časovú rezervu na vyplnenie elektronickej žiadosti vrátane príloh.

Príklad postupu pri využití nástrojov POO:

 1. Zamestnanec sa zúčastní vzdelávania individuálne v programe IV, ktorý je v súlade s plánom profesijného rozvoja PZ/OZ
 2. Po ukončení vzdelávania obdrží zamestnanec od vzdelávacej organizácie faktúru vystavenú na jeho meno a osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania, ktoré spĺňa náležitosti podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z. z..  
 3. Zamestnanec uhradí faktúru za vzdelávanie
 4. Škola na základe dokladu o úhrade preplatí zamestnancovi náklady a vystaví doklad o preplatení
 5. Škola vyplní žiadosť o refundáciu cez elektronický formulár zverejnený na stránke ministerstva

Požadované prílohy formulára:

- čestné vyhlásenie štatutára

- osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania

- doklad o zaplatení poplatku za vzdelávanie, vystavený poskytovateľom vzdelávania na meno PZ/OZ

- výdavkový pokladničný doklad vystavený školou v prospech PZ/OZ alebo výpis z účtu

Vyberte si z našej ponuky vzdelávania

Štvorlístok UNIŠKOLA

Neváhajte a využite túto možnosť vzdelávania z podporou nástrojov POO a získajte 3% príplatok ku platu. Nakoľko v roku 2026 budú končiť takzvané kredity môžete sa vzdelávať už teraz a uplatniť si príplatok za profesijný rozvoj po skončení platnosti kreditov. Každý vzdelávací program trvá 1,5 mesiaca, preto je dobré sa rozhodnúť pre vzdelávanie už v predstihu, aby ste mali v roku 2026 pripravené podmienky na čerpanie plných 12% príplatku tak ako to umožňuje platná legislatíva.

Tešíme sa na spoluprácu. Prezrite si našu ponuku kliknutím na tlačidlo nižšie.

Tím UNIŠKOLA®

 1. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či v prípade, že vzdelávanie nebude mať zamestnanec do 31.8. 2024 ukončené, ale začaté áno, ako postupovať pri refundácií nákladov za vzdelávanie?
  Bude mať zamestnanec nárok na refundáciu?

  1. Dobrý deň, ďalšie kolo plánu obnovy a odolnosti začína od 1.1.2025 a zamestnanec môže požiadať o preplatenie vzdelávania po tomto dátume, čím škole vznikne oprávnený náklad, na ktorý je možné využiť refundáciu cez plán obnovy a odolnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *