UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Inovačné vzdelávanie cez plán obnovy

Plán obnovy

Čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025

Vážení pedagogický a odborní zamestnanci, teraz je možné zúčastniť sa inovačného vzdelávania, ktoré Vám môže škola preplatiť a následne zažiadať o refundáciu z plánu obnovy.

Vyberte si program inovačného vzdelávania, zaregistrujte sa, absolvujte vzdelávanie. Získate nárok na 3% príplatok za profesijný rozvoj v trvaní 7 rokov od uplatnenia. Vzdelávanie Vám môže škola preplatiť!

Začiatok prihlasovania: 1. 8. 2023

Koniec prihlasovania: 15. 10. 2023

Princíp čerpania prostriedkov:

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len POO) je možné požiadať o refundáciu nákladov
na inovačné vzdelávanie zamestnancov. Refundovať je možné individuálne vzdelávanie učiteľov podľa §55 a §56 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tiež je možné refundovať inovačné vzdelávanie PZ a OZ, ktoré bolo organizované školou hromadne (považované za službu dodanú vzdelávacou organizáciou).

Prostriedky je možné čerpať po preplatení nákladov zamestnancom alebo uhradení faktúry dodávateľovi školou.

Čerpanie je možné za vzdelávanie realizované od 1. 1. 2022 pričom úhrada za vzdelávanie musí byť
po 1. 1. 2023.

Pre refundovanie vzdelávania, ktoré bolo riadne ukončené a uhradené pred 1. 8. 2023 je možné podať žiadosť (elektronický formulár s prílohami) najneskôr do 31. 8. 2023.

Pre plánované vzdelávanie alebo prebiehajúce vzdelávanie v období od 1. 8. 2023 do 15. 10. 2023 je možné podať žiadosť najneskôr do 15. 10. 2023. Tiež platí, že vzdelávanie musí byť riadne ukončené a uhradené.

Po tomto termíne bude možné čerpať prostriedky z POO z nového rámca platného od 1. 1. 2024

Postup čerpania:

Inovačné vzdelávanie absolvované individuálne zamestnancom:

 1. Zamestnanec má ukončené vzdelávanie a vystavené osvedčenie. Disponuje dokladom o úhrade za vzdelávanie.
 2. Škola alebo školské zariadenie preplatí zamestnancovi toto vzdelávanie - vydá pokladničný doklad alebo uhradí na účet zamestnanca časť alebo celkovú hodnotu sumy.
 3. Škola alebo školské zariadenie požiada prostredníctvom registračného formulára o prostriedky z POO maximálne do výšky 120 € s DPH na zamestnanca.
 4. K žiadosti priloží:
  • čestné vyhlásenie štatutára; tlačivo čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 1,
  • čestné vyhlásenie, že prihlasovací formulár bol vyplnený riaditeľom školy alebo školského zariadenia; tlačivo čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 2,
  • skeny preukazujúce oprávnenosť nákladov (osvedčenie o absolvovaní vzdelávania, faktúra za vzdelávanie vystavená na meno zamestnanca, doklad o preplatení vzdelávania školou).

Vzdelávanie organizované školou

 1. Škola uskutoční prieskum trhu (prikladá sa ako príloha k žiadosti), pričom použije metódu porovnania najmenej troch cenových ponúk.
 2. Vystaví objednávku na službu, kde uvedie počet pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov oprávnenej školy, rozsah vzdelávania, obsahové zameranie inovačného vzdelávania a hodnotu (sumu) objednaných služieb.
 3. Škola zorganizuje inovačné vzdelávanie s organizáciou, ktorá je držiteľom oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania.
 4. Po ukončení vzdelávania uhradí faktúru za služby najneskôr do 15. 10. 2023.
 5. Požiada prostredníctvom registračného formulára o prostriedky z POO maximálne do výšky 120 € s DPH na zamestnanca.
 6. K žiadosti priloží:
  • čestné vyhlásenie štatutára; tlačivo čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 1,
  • čestné vyhlásenie, že prihlasovací formulár bol vyplnený riaditeľom školy alebo školského zariadenia; tlačivo čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 2,
  • skeny preukazujúce oprávnenosť nákladov (doklady o príslušnom prieskume trhu, objednávka služby, osvedčenie o absolvovaní vzdelávania, faktúra za vzdelávanie, doklad o úhrade – výpis z účtu školy a vzdelávacej organizácie).

Odkaz na prihlasovací formulár pre inovačné vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje na svojom webovom sídle: Podklad pre refundáciu nákladov za účasť na inovačnom vzdelávaní podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z. z. v roku 2023 z prostriedkov mechanizmu POO (cognitoforms.com)

Škola zabezpečí vizibilitu podľa metodiky MŠVVaŠ SR. Na webovej stránke sú uvedené aj príslušné prílohy k žiadosti: Metodické usmernenie č.2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *